My Cart
Your cart is 0 item
0
Koszyk jest pusty

Polityka przetwarzania danych osobowych

1) Postanowienia ogólne Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych zostały opracowane i określają procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez spółkę UAB Leparis (zwaną dalej „Operatorem”).

1.1 Operator dąży i warunkuje swoją działalność przestrzeganiem praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym ochroną prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2 Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych („Polityka”) dotyczy wszystkich informacji, które Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową https://likecamp.eu.

2 Podstawowe prawa i obowiązki Operatora

2.1 Operator ma prawo do uzyskania od podmiotu danych osobowych (Użytkownika) wiarygodnych informacji i/lub dokumentów zawierających dane osobowe.

2.2 Operator jest zobowiązany:

Dostarczyć osobie, której dane osobowe dotyczą, na jej żądanie, informacji udzielić osobie, której dane osobowe dotyczą, na jej wniosek, informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych
publikować i zapewniać nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki
poufności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;
Podjęcie niezbędnych środków w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionymi
nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych.

3 Podstawowe prawa i obowiązki osób, których dotyczą dane osobowe 3.1 Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo do

-do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych;
-uzyskania potwierdzenia swoich danych osobowych w przypadku zablokowania lub zniszczenia, jak również w przypadku, gdy dane osobowe -są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe
-niedokładne;
-do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.2 Osoby, których dane osobowe dotyczą, powinny:

-przekazać Operatorowi dokładne dane na swój temat;
-Informowanie operatora o uściśleniu (aktualizacji i zmianie) swoich danych osobowych.

4 Operator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych użytkownika

4.1 Imię i nazwisko, drugie imię.

4.2 Adres e-mail.

4.3 numery telefonów.

4.4 Bezosobowe dane odwiedzających są zbierane i przetwarzane na Stronie za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrika i Google Analytics i inne).

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

5.1 Przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są istotne z punktu widzenia celu przetwarzania danych.

6. Cel przetwarzania danych osobowych

-Poinformowanie Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail;
-Komunikacja za pośrednictwem numeru telefonu;
-korzystanie z komunikatorów watsap i telegrafu w celu zapewnienia dokładniejszych i pełniejszych informacji o usłudze;
-zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych;
-zapewnienie użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie internetowej https://likecamp.eu;
-wyjaśnienie szczegółów zamówienia.

6.1 Operator jest uprawniony do informowania Użytkownika o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i wydarzeniach. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając e-mail do Operatora na adres leparis@inbox.lt z tematem „Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.

6.2 Zanonimizowane dane Użytkownika, gromadzone za pośrednictwem usług statystyki internetowej, służą do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na stronie internetowej oraz do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości.

7. Podstawy przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania danych osobowych przez operatora są

Umów zawartych pomiędzy Operatorem a Podmiotem danych osobowych;
zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych.

7.2 Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku ich wypełnienia i/lub przesłania przez samego Użytkownika za pośrednictwem specjalnych formularzy, znajdujących się na stronie internetowej https://likecamp.eu lub skierowanych do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów Watsap i Telegram. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.

8. Warunki przetwarzania danych osobowych

8.1 Przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.

8.2 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

8.3 Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji praw i uzasadnionych interesów Operatora lub osób trzecich, pod warunkiem, że nie narusza to praw i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

9. Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych

9.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby wykluczyć dostęp do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9.2 Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim w celu realizacji umowy.

10. Wykaz czynności, które Operator wykonuje z otrzymanymi danymi osobowymi

10.1 Operator gromadzi, rejestruje, przechowuje, aktualizuje, zmienia, wykorzystuje i niszczy dane osobowe.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem leparis@inbox.lt.