My Cart
Your cart is 0 item
0
Koszyk jest pusty

Zasady i warunki wynajmu

Załącznik do Umowy Leasingu
Warunki dzierżawy

Warunki Najmu samochodu kempingowego z wyposażeniem dodatkowym (zwane dalej „Warunkami Najmu”) określają prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemcy wynikające z zawarcia Umowy Najmu (zwanej dalej „Umową Najmu”) samochodu kempingowego z wyposażeniem dodatkowym (zwanego dalej „Samochodem”) i stanowią integralną część Umowy Najmu.

1. Przedmiot Umowy Leasingu.
1.1 Przedmiotem Umowy Leasingu jest Samochód określony w Akcie Przekazania i Odbioru do Umowy (zwanym dalej „Aktem”).

2. Najemca. Kierowca.

2.1 Najemca i kierowca samochodu muszą mieć ukończone 25 lat.
Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii „B” i mieć co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w prowadzeniu pojazdów.
Najemca powinien okazać Wynajmującemu ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport) w celu zawarcia umowy najmu, uiszczenia opłaty za wynajem, wpłacenia kaucji, odbioru Samochodu oraz terminowego zwrotu Samochodu.
W przypadku wynajmu Samochodu przez osobę prawną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub stowarzyszenie publiczne, należy przedstawić odpowiednie dokumenty rejestrowe, a osoba zawierająca Umowę Najmu powinna być upoważniona do reprezentowania tego podmiotu gospodarczego. W przypadku, gdy jeden Samochód jest wynajmowany przez więcej niż jednego Najemcę, ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy Najmu jest solidarna.

2.2 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Najmu i Warunków Najmu, wyrządzone Wynajmującemu przez wszystkich uczestników podróży i korzystania z Samochodu z Najemcą, w tym kierowcę, oraz inne osoby, niezależnie od tego czy nastąpiło to za zgodą czy też niezależnie od zgody Najemcy. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za te osoby, jak również za swoje własne działania.

3. Ceny i warunki płatności.

3.1 Opłata za Najem naliczana jest zgodnie z aktualną ofertą Wynajmującego oraz zgodnie z informacjami zawartymi na Stronie Internetowej likecamp.eu.

Opłata za wynajem będzie płatna przez Najemcę w dwóch ratach:
3.1.1 I – zaliczka (rezerwacja) – w wysokości 30% wartości czynszu – płatna w chwili zawarcia Umowy Najmu.
3.1.2. 2. opłata podstawowa – uzupełniająca całkowitą opłatę za wynajem – płatna nie później niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu wynajmu Samochodu. Jeżeli Najemca zarezerwuje Samochód w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu wynajmu, jest on zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty czynszu w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty rezerwacji Samochodu, pod rygorem wygaśnięcia okresu wynajmu. W przypadku wpłaty częściowej, kwota wpłaty zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet opłaty rezerwacyjnej, a po jej uiszczeniu, pozostała kwota zostanie zaliczona na poczet opłaty podstawowej.

3.2 Opłata rezerwacyjna jest zaliczką.

3.4 Opłata podstawowa to pozostała wartość czynszu, tj. wartość czynszu pomniejszona o kwotę zaliczki (opłaty rezerwacyjnej). Jeśli opłata podstawowa nie zostanie wpłacona w terminie określonym w punkcie 3.1. warunków, umowa automatycznie wygasa, a wpłacona zaliczka (opłata rezerwacyjna) pozostaje u wynajmującego.

3.5 Jeżeli po uiszczeniu opłaty bazowej Najemca nie jest zainteresowany korzystaniem z Samochodu, może uzgodnić na piśmie z Wynajmującym częściowe lub całkowite wynajęcie Samochodu osobie trzeciej na czas trwania Umowy Najmu.

3.6 Jeżeli po złożeniu przez Najemcę wniosku, o którym mowa w pkt. 3.5. niniejszych warunków najmu, Wynajmujący jest w stanie wynająć Samochód osobie trzeciej na okres trwania umowy najmu z Najemcą, wówczas Wynajmujący rekompensuje Najemcy czynsz otrzymany od osoby trzeciej, ale w wysokości nie wyższej niż stawka, za którą Wynajmujący wynajął Samochód Najemcy i tylko za okres, który pokrywa się z zawartą już umową najmu z Najemcą.

3.7 Leasing Samochodu na rzecz osoby trzeciej nie jest obowiązkiem, lecz prawem Leasingodawcy. Jeżeli Wynajmujący, pomimo oświadczenia Najemcy w pkt 3.5, nie wynajmie Samochodu osobie trzeciej w okresie ustalonym w niniejszej Umowie Najmu z Najemcą, nie jest zobowiązany do zwrotu Najemcy zapłaconego czynszu. Najemca nie ma prawa żądać naprawienia szkody, ani zwrotu zapłaconego czynszu w całości lub w części. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Najmu z tego powodu.

4. Depozyt

4.1 Po przekazaniu samochodu i podpisaniu Aktu Przekazania i Odbioru, od Najemcy zostanie pobrana kaucja w wysokości 1000 euro za każdy samochód. Kaucja powinna być przelana na rachunek bankowy Wynajmującego lub wpłacona gotówką Wynajmującemu przed odbiorem Samochodu. Za datę wpłaty kaucji uważa się datę uznania wpłaty na rachunku bankowym Wynajmującego. Kaucja pobierana jest w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy. Roszczenia te mogą wynikać z nieprzestrzegania Warunków Najmu, a w szczególności z następujących sytuacji:
● zwrotu uszkodzonego lub zniszczonego Samochodu, gdy uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło w Okresie Najmu;
zwrotu Samochodu po upływie okresu wskazanego w Umowie Najmu;
● zwrot Samochodu bez czyszczenia zgodnie z Warunkami Najmu;
● Nieprzestrzeganie ogólnych warunków ubezpieczenia, itp.
Kaucja jest zwracana w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zwrotu samochodu i podpisania Aktu Zdawczo – Odbiorczego, z wyjątkiem roszczeń wobec Najemcy. W przypadku roszczeń Wynajmujący będzie miał prawo wstrzymać się z wpłatą kaucji do czasu otrzymania wyceny szkody, a pozostałą różnicę zrekompensować Najemcy. Wynajmujący zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia wyceny oraz do przekazania jej najemcy (na jego żądanie). Koszt wyceny w pierwszej kolejności pokrywany jest z kaucji.
Wartość wynajętego Samochodu zostanie określona w Akcie Odbioru.

4.2 Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji wszelkich należności przysługujących mu na podstawie postanowień niniejszych Warunków Najmu, w tym m.in. kar umownych.

5. Ubezpieczenie

5.1 Samochody są ubezpieczone w zakresie OC, AS i AUTO CASCO. Najemca podlega Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia (zwanym dalej „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia”) OC, AC i AUTO CASCO, które szczegółowo określają procedury i wymagania wobec Najemcy/Kierowcy w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem. Najemca/Kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu.

5.2 W przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę Regulaminu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu i zobowiązany jest do ich pokrycia w całości na własny koszt w zakresie, w jakim ubezpieczyciel nie może pokryć powstałej szkody zgodnie z zawartą polisą ubezpieczeniową.

5.3 Jeżeli szkoda wynika z umowy ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia samochodu, Wynajmujący odpowiada za szkodę w pierwszej kolejności od kwoty wpłaconej kaucji. Jednakże w przypadku całkowitego zniszczenia Samochodu z przyczyn leżących po stronie Najemcy i/lub kierowcy (np. spalenie Samochodu z winy Najemcy lub kradzież Samochodu z winy Najemcy), kaucja pozostaje u Wynajmującego. Nie wyklucza to roszczeń o dodatkowe odszkodowanie przekraczające wysokość wpłaconej kaucji, jeżeli Najemca ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę.

5.4 Jeżeli Najemca nie poda Wynajmującemu oraz właściwym władzom lub instytucjom publicznym wszystkich okoliczności zdarzenia, które spowodowało szkodę lub podał nieprawdziwe informacje, ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody i zobowiązany jest do naprawy Samochodu w całości na własny koszt.

5.5 W przypadku kradzieży Samochodu, Najemca ponosi odpowiedzialność, gdy zdarzenie to nastąpiło z przyczyn dotyczących Najemcy lub osób trzecich, którym Najemca oddał Samochód do używania (np. pozostawienie kluczyków do Samochodu lub dowodu rejestracyjnego w Samochodzie) i w tym czasie doszło do kradzieży.

5.6 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane w ruchu drogowym, które wystąpią w Samochodzie Najemcy w czasie trwania Umowy Najmu.

5. Rezerwacja i zawarcie umowy najmu

5.1 Potwierdzeniem rezerwacji Samochodu jest dokonanie rezerwacji na Stronie Internetowej Wynajmującego lub inny sposób wpłaty zaliczki (patrz Sposoby i warunki płatności).

5.2 Możemy zmienić rezerwację w następujących sytuacjach:

5.2.1 Na wniosek Najemcy Wynajmujący podejmie działania w celu zmiany rezerwacji, jeżeli wniosek o zmianę zostanie złożony co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem najmu. Najemca ma prawo do wykorzystania uiszczonej opłaty za wynajem Samochodu w innym terminie dogodnym dla Najemcy i Wynajmującego (pod warunkiem, że Wynajmujący dysponuje Samochodem dostępnym do wynajęcia w terminie zaproponowanym przez Najemcę), jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia przez Najemcę wniosku o zmianę terminu rezerwacji. Po upływie powyższego terminu zaliczka pozostaje u Wynajmującego.
5.2.2. W przypadku braku możliwości technicznych i organizacyjnych podstawienia zarezerwowanego Samochodu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo podstawienia Samochodu tej samej lub wyższej klasy według uznania Wynajmującego. W przypadku przekazania samochodu wyższej klasy Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat (kosztów) z tytułu najmu. Wynajmujący nie zwraca kosztów związanych z eksploatacją większego Samochodu (np. kosztów dodatkowego paliwa, opłat promowych, itp.)

5.3 . Umowa Najmu zostaje zawarta na warunkach określonych w Umowie Najmu oraz w Warunkach Najmu poprzez:

5.3.1. wypełnienie formularza rezerwacji pojazdu dostępnego na Stronie Internetowej oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z postanowieniami punktu 3 Warunków Najmu (oba te warunki muszą być spełnione łącznie)

5.3.2. rozmowa telefoniczna lub osobista, w której uzgodnione zostały podstawowe warunki najmu, klasa pojazdu, okres najmu, opłata za najem i potwierdzona drogą elektroniczną elektroniczna umowa najmu lub wymiana korespondencji elektronicznej umowy najmu bez rozmowy telefonicznej lub osobistej (jak również udostępnienie pliku zawierającego Warunki Najmu i Umowę Najmu lub udostępnienie adresu internetowego (linku) są wiążące dla stron. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, dostarczenie Warunków Najmu, Umowy Najmu oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z postanowieniami punktu 3 Warunków Najmu i wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

5.4 Dokonując opłaty rezerwacyjnej Najemca potwierdza, że otrzymał, zapoznał się i zaakceptował treść Umowy Najmu oraz Warunków Najmu, które albo zostały przesłane Najemcy przez Wynajmującego, albo przekazane Najemcy za pomocą adresu internetowego (linku) przesłanego przez Wynajmującego do pliku zawierającego Warunki Najmu oraz Umowę Najmu, albo poprzez lekturę dostępną do wglądu na Stronie Internetowej Wynajmującego podczas dokonywania rezerwacji.

6. Wypowiedzenie umowy najmu

6.1 Wynajmujący ma prawo odstąpić od Umowy Najmu do czasu wydania Samochodu Najemcy w przypadku uszkodzenia (zepsucia) Samochodu uniemożliwiającego jego dalsze użytkowanie; braku zwrotu Samochodu przez poprzedniego Najemcę w terminie określonym w Umowie Najmu.

6.2 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w punkcie 6.1 Najemca zobowiązany jest do odczekania 3 dni i nie ma prawa do wypowiedzenia Umowy Najmu.

6.3 Wynajmujący zapłaci Najemcy 200 euro za każdy dzień oczekiwania.
W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu Wynajmujący zwróci Najemcy opłatę rezerwacyjną oraz opłatę podstawową, o ile zostały one w całości uiszczone przez Najemcę.

6.2 Wynajmujący podejmuje wszelkie działania w celu podstawienia innego Samochodu i niezwłocznie informuje Najemcę o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt 6.1. W przypadku braku możliwości podstawienia przez Wynajmującego innego Samochodu, Wynajmujący rozwiązuje Umowę Najmu.

7. Przekazanie Samochodu przez Najemcę. Powrót samochodu.

7.1 Samochód dostarczany jest czysty, z pełnym zbiornikiem paliwa, 20% czystym zbiornikiem wody, z 2 napełnionymi butlami gazowymi i dyszami do różnych standardów butli, przewodami przyłączeniowymi 220W, przedłużaczem, wężem do napełniania wody i dyszami do adaptera wodnego, rolkami do poziomowania samochodu, pakietem środków chemicznych do bio-toalety, płynem silnikowym Ad Blu, czajnikiem, szufelką i miotłą.
Wynajmujący zapewnia wysuwany drążek do otwierania markizy, krzesła, na ilość podróżnych oraz stół.
Najemca może zażądać dodatkowej usługi „odbiór z drogi” według własnych preferencji. Usługa ta jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu.

7.2 Pojazd zostanie zwrócony czysty, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z pustą i czystą toaletą. Za niesprzątniętą toaletę naliczana jest kara w wysokości 50 €.

7.3 Okres wynajmu liczony jest w dniach.

7.4 Okres wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu rozpoczęcia wynajmu zgodnie z rezerwacją lub Umową.

7.5 Okres wynajmu kończy się o godzinie 12.00 ostatniego dnia wynajmu zgodnie z rezerwacją lub Umową.

7.6 Najemca zostanie obciążony karami umownymi za nieterminowy zwrot Samochodu w wysokości:

7.6.1. 10 euro za każdą godzinę opóźnienia do piątej godziny włącznie;
7.6.2. za opóźnienie powyżej 5 godzin nalicza się kwotę 20 euro za każdą godzinę.

7.7 W przypadku wypowiedzenia Umowy Najmu przez kolejnego Najemcę z powodu spóźnienia, Najemca zostanie obciążony całą opłatą rezerwacyjną oraz opłatą podstawową faktycznie uiszczoną przez kolejnego Najemcę. Wynajmujący przekaże Umowę kolejnemu Najemcy, celem potwierdzenia kosztów Umowy Najmu i ich zapłaty.

7.7.1 Jeśli z powodu zwłoki poprzedniego najemcy, kolejny najemca zrezygnuje z wynajmu, poprzedni najemca jest zobowiązany do zapłacenia następnemu najemcy odszkodowania w wysokości 250 EUR.

7.8 Termin zwrotu Samochodu upływa wraz z końcem okresu najmu (patrz pkt 7.3 i 7.5)

7.9 Zwrot Samochodu przez Najemcę i zwrot Samochodu przez Wynajmującego następuje w ściśle ustalonym czasie określonym w pkt. 7.4 i 7.5.
Najemca powinien poinformować Wynajmującego o opóźnieniu i braku możliwości zwrotu Samochodu w terminie.

7.5 Samochód jest przekazywany wyłącznie osobie posiadającej prawo jazdy i staż prowadzenia pojazdu nie krótszy niż 3 lata.
Przekazanie Samochodu odbywa się w obecności Wynajmującego i Najemcy oraz (lub) kierowcy (osoby, która będzie kierowała Samochodem). Kierowca przedstawia paszport i prawo jazdy.
Przekazanie Samochodu Najemcy oraz jego zwrot przez Najemcę następuje poprzez podpisanie przez obie strony Aktu Przekazania i Odbioru. Podczas przekazania Samochodu, Najemca (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do odbycia pełnego szkolenia z zakresu użytkowania Samochodu, co strony potwierdzają w Akcie Przekazania Samochodu, fakt odbycia szkolenia oraz zrozumienie informacji przekazanych mu podczas tego szkolenia. Najemca, po podpisaniu Aktu przekazania samochodu, może odbyć jazdę próbną jako kierowca w towarzystwie przedstawiciela Wynajmującego.

7.6 W przypadku, gdy wyboru Samochodu w imieniu Najemcy dokonuje przedstawiciel, to właśnie on zobowiązany jest do przekazania Najemcy lub osobie, która będzie użytkowała Samochód w imieniu Najemcy podczas wynajmu, wszelkich informacji
7.5 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Najemcy lub osobie, która będzie użytkowała Samochód w imieniu Najemcy podczas wynajmu, informacji o szkoleniu.

7.6 W przypadku stwierdzenia po podpisaniu Aktu szkody, której nie można było wykryć przy zwrocie Samochodu, Najemca odpowiada za powstałą szkodę.

7.7 W przypadku przedwczesnego zwrotu Samochodu, Wynajmujący nie zwróci Najemcy opłaty za wynajem w jakiejkolwiek części, w tym za niewykorzystany przez Najemcę okres najmu.

7.8 W czasie trwania Umowy Najmu Klient może nieodpłatnie pozostawić Samochód na terenie należącym do Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym kradzież) wyrządzone w pojeździe przez osoby trzecie.

1.2 Najemca nie może oddać Samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajmu bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Wszystkie tego typu umowy są nieważne.

8. Działania w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia

8.1 Najemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania stanu technicznego Samochodu w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z Samochodu.
Najemca jest zobowiązany do:

8.1.1. stale kontrolować poziom oleju silnikowego;
8.1.2. stale kontrolować ciśnienie powietrza w oponach;
8.1.3. stale kontrolować poziom płynu hamulcowego;
8.1.4. stale sprawdzać poziom płynu chłodzącego;
8.1.5. obserwować wskaźniki na desce rozdzielczej Samochodu, w przypadku zapalenia się któregokolwiek z nich, zatrzymać Samochód i poinformować o tym Wynajmującego;
8.1.6. terminowe tankowanie paliwa i płynu silnikowego AD-BLU (w celu uniknięcia zatrzymania)
8.1.6. nie przekraczać masy całkowitej Samochodu, ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego;
8.1.7. niezwłocznego zgłoszenia (w dniu wykrycia) o drobnych usterkach lub uszkodzeniach, które mogą być usunięte przez Wynajmującego po zwrocie Samochodu i nie mają wpływu na poruszanie się Samochodem oraz są objęte kwotą kaucji;

8.2 W przypadku awarii, wypadku/kolizji lub uszkodzenia Samochodu, Najemca powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu godziny od zaistnienia zdarzenia, powiadomić o tym fakcie Wynajmującego i postępować zgodnie z Warunkami Najmu, zaleceniami Ubezpieczyciela i Wynajmującego.
W przypadku, gdy Najemca nie powiadomi Wynajmującego o awarii, wypadku lub szkodzie w terminie lub poda Wynajmującemu nieprawdziwe lub niepełne informacje, jak również w przypadku, gdy Najemca naruszy swoje obowiązki (działanie lub zaniechanie) określone w Warunkach Najmu, postanowieniach Umowy Najmu oraz poleceniach Wynajmującego, w szczególności zatai zdarzenie z miejsca zdarzenia, Najemca poniesie koszty naprawy szkody lub awarii w pełnej wysokości.

8.3 W przypadku awarii, uszkodzenia, które nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu i potencjalnie nie wpływa na pogorszenie stanu technicznego Samochodu, Najemca powinien kontynuować jazdę, po otrzymaniu zgody Wynajmującego w formie e-mail lub SMS. Ewentualnie Najemca powinien naprawić szkodę zgodnie z instrukcjami Wynajmującego, aby zagwarantować dalszą bezpieczną podróż.

8.4 Nieprzewidziane uszkodzenia i awarie Najemca usuwa na własny koszt przy prawidłowym użytkowaniu samochodu (np. wymiana koła itp.).
niż opłata za dzień wynajmu 8.5. Jeżeli w procesie likwidacji szkody Ubezpieczyciel stwierdzi, że Samochód był używany przez Najemcę niezgodnie z przeznaczeniem, co stanowi podstawę do odmowy pokrycia przez Ubezpieczyciela całości lub części szkody, powstaje obowiązek Najemcy pokrycia szkody Wynajmującego w pełnej wysokości.

8.6 W przypadku, gdy usterka nie jest zawiniona przez Najemcę, Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych na naprawę usterki oraz kosztów utrzymania, które nie mogą być wyższe, Samochodu zgodnie z Umową Najmu, na czas naprawy lub podstawienia Samochodu tej samej klasy i wyższej. Najemca musi najpierw uzyskać zgodę Wynajmującego w formie e-maila lub SMS na usunięcie usterki oraz dostarczyć pełną dokumentację naprawy i części zamiennych.
W przypadku konieczności dokonania napraw, które powstały nie z winy Najemcy, a jednocześnie prowadzą do braku możliwości korzystania z Samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia czynszu o kwotę czynszu za dni, w których Samochód był wyłączony z użytkowania. Wszelkie naprawy dokonywane bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej e-mailem lub SMS-em bez uzasadnionej konieczności są surowo zabronione, a Wynajmujący nie ponosi kosztów w jakiejkolwiek części, chyba że uzyskanie tej zgody nie było możliwe, naprawy były konieczne, zostały wykonane w serwisie i nie powodują utraty gwarancji producenta.

8.7 W przypadku, gdy awaria zostanie spowodowana przez Najemcę lub inne osoby, które miały dostęp do Samochodu, niezależnie od wiedzy i woli Najemcy, Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości nie pokrytej z kaucji i polisy ubezpieczeniowej Wynajmującego.

8.8 Samochód jest własnością Wynajmującego. Najemca jest odpowiedzialny za wynajęty Samochód i zobowiązany jest zwrócić go Wynajmującemu w każdym stanie, podjąć działania i opłacić transport pozostałości na własny koszt, w razie wypadku, w razie kradzieży – zwrócić dokumenty i komplet kluczyków Wynajmującemu.

8.9 Najemca ponosi koszty ewentualnych mandatów, opłat nałożonych w związku z nieprzestrzeganiem przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem przepisów ruchu drogowego. W przypadku przekazania Wynajmującemu informacji o obowiązku zapłaty kary, opłaty, Wynajmujący według własnego uznania: uiszcza kwotę, lub podaje dane Najemcy bez powiadamiania o tym Najemcy, na co Najemca niniejszym wyraża zgodę. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu zapłaconej przez niego kwoty.

9. Ograniczenie stosowania

9.1 Zabrania się używania Samochodu do celów innych niż rekreacyjne i turystyczne, chyba że Wynajmujący wyraził pisemną zgodę na inne przeznaczenie.

9.2 Zabrania się prowadzenia Samochodu w stanie upojenia alkoholowego i narkotykowego.

9.3 Samochód jest źródłem zwiększonego zagrożenia. Wynajmujący ma prawo odmówić wydania Samochodu, jeżeli zachodzi podejrzenie, że kierowca znajduje się w stanie upojenia alkoholowego. W tym przypadku okres wynajmu zaczyna się kończyć. Samochód jest przekazywany w drugim dniu wynajmu, gdy kierowca jest w normalnym stanie. Jeżeli nie jest możliwe oczekiwanie na drugą dobę, Najemca może przyjechać z innym kierowcą.

9.4 Najemca nie może przekazać Samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajmu bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Wszystkie takie umowy są nieważne.

9.5 Podróż Samochodem jest dozwolona wyłącznie na terenie krajów europejskich objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniem komunikacyjnym.
Wszelkie podróże poza wyżej wymienione kraje są dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego i Ubezpieczyciela, w przeciwnym razie są zabronione.
W przypadku podróży poza kraje europejskie Najemca na własny koszt załatwia wszelkie niezbędne dokumenty ubezpieczeniowe. Wynajmujący zapewnia niezbędną pomoc.
Zabrania się jazdy pojazdem w rejonach objętych zamieszkami.

9.6 Pojazd jest wyposażony w butle gazowe o masie 11 kg. Jeśli butla zostanie zużyta, najemca zobowiązany jest do jej ponownego napełnienia. Najemca ma prawo do zakupu nowej butli gazowej zgodnej z normą, w takim przypadku koszty zakupu nie będą zwracane przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód z Cylindrami wydanymi przez Najemcę na początku wynajmu. W przypadku nie zwrócenia butli Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny butli.
Palenie w samochodzie jest surowo zabronione. Mandat za palenie wynosi 200 euro. Dodatkowe sprzątanie na koszt Najemcy.

9.2 Samochód bez kierowcy i pasażerów musi być zaparkowany na polu namiotowym lub parkingu strzeżonym. Klucze i dokumenty nie mogą być pozostawiane wewnątrz.

9.3 Jeżeli Samochód zostanie pozostawiony na parkingu niestrzeżonym, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą z tego wyniknąć.

9.4 W związku z pandemią COVID-19 Najemca zobowiązany jest do takiego zaplanowania trasy podróży, aby uniknąć ograniczeń związanych z epidemią, w tym kwarantanny na przejściu granicznym.

9.6 Najemca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wynajęty Pojazd może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

10.Miejsce jurysdykcji

10.1 W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przez jedną ze stron, jedynym właściwym sądem jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.