My Cart
Your cart is 0 item
0
Koszyk jest pusty

Umowa w sprawie oferty publicznej na świadczenie usług

UMOWA W SPRAWIE OFERTY PUBLICZNEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 WYNAJEM SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH

1. Przepisy ogólne

1.1 Niniejsza Umowa jest oficjalną ofertą (oferta publiczna), w ramach której JSC „Leparis” reprezentowana przez dyrektora Uladzimira Bykau (dalej Wynajmujący – Najemca), zobowiązuje się do świadczenia usług – wynajmu samochodu z dodatkowym wyposażeniem, zgodnie z propozycją zawartą na stronie likecamp.eu, za pośrednictwem Internetu na rzecz nieograniczonej liczby osób (Użytkowników – Najemców), które zgłosiły chęć skorzystania z usług.

1.2 Zamieszczenie niniejszej Umowy na stronie internetowej likecamp.eu stanowi publiczną ofertę (ofertę) Wykonawcy skierowaną do nieokreślonego kręgu osób w celu zawarcia niniejszej Umowy. Obowiązkowym załącznikiem do Umowy są Warunki Najmu opracowane przez Wykonawcę.

1.3 Zawarcie niniejszej Umowy następuje poprzez przystąpienie Użytkownika do niniejszej Umowy, tj. poprzez akceptację warunków niniejszej Umowy, Warunków Najmu oraz informacji zawartych na stronie likecamp.eu bez żadnych warunków, zastrzeżeń i wyjątków.

1.4 Faktem akceptacji przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy jest kliknięcie przez Użytkownika na przycisk „Rezerwuj na likecamp.eu” i dokonanie przez niego płatności w ramach Umowy.

1.5 Miejscem wykonania Umowy jest Republika Litewska.

1.6 Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 25 lat.

Kierowcą samochodu może być osoba w wieku co najmniej 25 lat, posiadająca prawo jazdy i co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.

2. Przedmiot umowy

2.1 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pojazdu z dodatkowym wyposażeniem zgodnie z wariantem samochodu wybranym przez Użytkownika w serwisie likecamp.eu, zgodnie z opisem i parametrami technicznymi w wybranym przez Użytkownika w serwisie likecamp.eu i wskazanym w kalendarzu rezerwacji terminie; na wskazaną przez Użytkownika w trakcie rezerwacji liczbę dni.

Użytkownik w pełni akceptuje warunki Umowy i Warunków Najmu oraz zobowiązuje się do zapłaty za usługę w terminie określonym w punkcie 3 Warunków Najmu.

2.2 Przyjmując ofertę Agenta Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki Umowy, w tym Załącznik do Umowy (Warunki Najmu), który stanowi jej integralną część.

2.3 Umowa nie może zostać wypowiedziana.

2.4 Umowa nie wymaga pieczęci i/lub podpisu Stron i jest prawnie egzekwowalna.

3. Cena i sposób płatności

Ceny wynajmu dostępne są na stronie internetowej likecamp.eu Wykonawcy. Różnią się one w zależności od sezonu i kategorii maszyny.

3.1 Po kliknięciu na przycisk Rezerwuj na stronie likecamp.eu Użytkownik wprowadza swoje dane kontaktowe zgodnie z tabelą zapytań, następnie Użytkownik jest w pełni zapoznawany ze swoim zapytaniem o rezerwację i otrzymuje propozycję wyboru karty i płatności.

3.2 Płatności można dokonać na dwa sposoby: poprzez zapłatę całej kwoty wynajmu zgodnie z wystawionym czekiem lub poprzez zapłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 procent kwoty wynajmu.

3.3 Płatność za wynajem dokonywana jest w euro, zgodnie z ceną podaną na liście kontrolnej i w tabeli na stronie likecamp.eu, w zależności od wybranego sezonu i kategorii pojazdu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór właściwego zakresu dni podczas dokonywania rezerwacji zgodnie z porami roku. Użytkownik akceptuje warunki Usługodawcy, że rezerwacje na okres od 01.05 – 01.06 i od 01.09 – 30.09 są dostępne tylko od trzech dni, na okres od 01.06 – 01.09 są dostępne tylko od siedmiu dni. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego wyboru okresu rezerwacji przez Użytkownika. W przypadku wystąpienia błędu, Użytkownik powinien dodatkowo wybrać odpowiednią ilość dni dla rezerwacji w wybranym sezonie. Jeśli nie ma możliwości dodania dat w wybranym sezonie, wybierane są daty z innego sezonu.

Cena usługi nie może ulec zmianie.

3.4 Zobowiązania Użytkownika dotyczące płatności za usługi uważa się za spełnione od momentu wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bieżący Dostawcy Usług.

4. Zakończenie świadczenia usługi

4.1 Po wykonaniu Usługi Najmu, Użytkownik i Wykonawca podpiszą Protokół Odbioru, który będzie stanowił dowód wykonania Usługi.

5. Prawa i obowiązki stron

5.1 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika w sposób dobry i należyty, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika wymagań określonych w Umowie i jej załączniku.

5.2 Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z usług osób trzecich w celu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi przy tym odpowiedzialność za te usługi tak, jakby sam je wykonywał.

5.3 W przypadku rezygnacji z usługi przez Użytkownika, Wykonawca nie zwraca opłaty rezerwacyjnej.

5.4 W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu pełnej płatności za Usługę, przypadki i tryb zwrotu pieniędzy reguluje pkt 6 Warunków Najmu (Załącznik do Umowy).

5.5 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów Umowy Najmu.

5.6 Użytkownik jest uprawniony do otrzymania Usługi w pełnej wysokości zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu.

6. Odpowiedzialność stron

6.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad płatności bankowych, korzystanie z kart bankowych, w tym podawanie nieprawdziwych informacji oraz korzystanie z obcych instrumentów płatniczych, w razie potrzeby ponosi koszty opłat za usługi banków i innych organizacji, za pośrednictwem których dokonywane są płatności elektroniczne.

6.2 W przypadku nie wykonania usługi przez Wykonawcę, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 10 dni na kartę bankową Użytkownika.

7. Zawiadomienia i obwieszczenia

7.1 Użytkownik jest zobowiązany do terminowego sprawdzania wszelkiej korespondencji przychodzącej na jego adres e-mail.

7.2 Wszelkie zawiadomienia, oferty, roszczenia, żądania, sugestie powinny mieć formę pisemną i być przekazywane Stronie w formie wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną.

8. Siła wyższa

8.1 Wykonawca nie będzie uważany za naruszającego Umowę, jeżeli Umowa nie zostanie wykonana z powodu okoliczności siły wyższej spowodowanych nadzwyczajnymi wydarzeniami, na które Strony nie mają wpływu (są to m.in. powodzie, pożary, epidemie, działania wojenne itp. uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy)

8.2 W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, wykonanie zobowiązań stron zostanie przesunięte w czasie proporcjonalnie do skutków tych okoliczności.

8.3 Jeśli takie okoliczności utrzymują się przez okres dłuższy niż dwa miesiące, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy.

9. Warunki dodatkowe

9.1 Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia i negocjacji. Strony zgadzają się na obowiązkową ugodę przedprocesową w sprawie roszczeń.

9.2 Jeżeli spór nie może być rozstrzygnięty dobrowolnie, strony zwrócą się do sądu w siedzibie Wykonawcy.

9.3 Umowa wchodzi w życie z chwilą przekazania środków pieniężnych na konto odbiorcy i obowiązuje do czasu podpisania przez strony aktu przyjęcia przekazania pojazdu i wykonania usługi.

 

Szczegóły dotyczące stron:

JSC „Leparis” Kod 305359921

Litwa 99116 Klaipėnai str. 16A-51 Klaipedos str.

konto 223500010007713853